Hubertusschool, .... groot in kleinschaligheid, ... met veel leerplezier samenwerken samen leren

Meld je nu aan!

Scroll omlaag

Onze missie en visie

Onze school gaat uit van een heldere koers. Deze vindt zijn weerslag in onze missie en visie. De missie omvat de bestaansredenen van de Hubertusschool. Daarnaast wordt beschreven vanuit welke kernwaarden het team werkt. Deze spelen een centrale rol bij het dagelijks handelen op school. Zij geven richting aan ons doen en laten in de omgang met kinderen, ouders en collega's.

In onze visie staat beschreven welke uitgangspunten en koersuitspraken voor ons een leidraad zijn als het gaat om de ontwikkeling van onze school.

Dit doen we onder het motto: SAMENWERKEN, SAMEN LEREN.

Missie.

Onze school is allereerst een leergemeenschap; een plek waar kinderen van alles kunnen, willen en moeten leren; elementaire vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Maar ook kennis van de wereld om ons heen (natuuronderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde), sport, creativiteit en catechese vinden we belangrijk.

Ons onderwijs is er op gericht om de individuele ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. Voorts willen we kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een, bij hun mogelijkheden passende, vorm van voortgezet onderwijs.

Daarnaast vormen we als school een sociale leefgemeenschap, waar we aan kinderen de mogelijkheid bieden in veiligheid hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. We leren hen vaardigheden en attitudes aan, die zij nodig hebben op weg naar volwassenheid; goed kunnen samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid.

De volgende vijf kernwaarden staan voor ons centraal in ons dagelijkse handelen en worden hieronder toegelicht. Het zijn de bouwstenen van onze visie:

Zelfvertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Socialiteit, Betrokkenheid.

Onze school is een veilige en kindvriendelijke omgeving waarin leerlingen, leerkrachten en ouders naar behoren kunnen en durven functioneren. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander is onze drijfveer. Dit doen we in een pedagogisch klimaat, waarin we elkaar respecteren, accepteren en de ruimte geven.

Alle partijen voelen zich nauw betrokken bij datgene wat er op school gebeurt.

Vanuit die betrokkenheid wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier samengewerkt. Vanuit de verschillende perspectieven draagt elke partij met zorg en toewijding haar deel van de verantwoordelijkheid.

Zelfvertrouwen is een basiskenmerk dat hierbij aansluit. Het weerspiegelt de verwachtingen die een kind van zijn of haar eigen kunnen heeft. Dit komt niet zozeer voort uit wat een kind feitelijk kan, maar uit zijn beleving of voorstelling daarvan. Dit wordt mede bepaald door de mate waarin het zich geaccepteerd voelt door anderen.

Samenwerken, samen spelen en leren, is ons motto en duidelijk herkenbaar in het logo van de school. Het duidt op ontwikkeling van socialiteit. Sociale activiteiten vormen in onze visie de bron van ontwikkeling en leren; tijdens gezamenlijke activiteiten leren kinderen van de voorbeelden in handelingen, taal of oplossingen voor problemen die ze van anderen zien. Hierdoor ontstaat synergie; een proces waarbij een kind tot meer in staat is dan wanneer het iets in zijn eentje doet.

Vanuit onze katholieke identiteit willen we dat kinderen zich de kernwaarden die wij fundamenteel achten, eigen kunnen maken en volop kansen krijgen om hun eigen identiteit te vormen.

Visie.

Evenals de missie, is de visie van de Hubertusschool tot stand gekomen door met verschillende geledingen na te gaan wat wij bedoelen met ‘kwalitatief goed onderwijs'.

Bij de formulering ervan is rekening gehouden met de doelstellingen van de stichting ‘Swalm & Roer' en de streefbeelden van het Samenwerkingsverband waarvan de school onderdeel uitmaakt. Uitgangspunten van de stichting ‘Swalm & Roer' die tevens aansluiten bij de visie van onze school zijn:

Het kind dient centraal te staan en de verschillen tussen kinderen in herkomst, mogelijkheden en belangstelling zijn uitgangspunten bij het realiseren van de inrichting van het onderwijsaanbod en de onderwijsorganisatie;

Kinderen opvoeden gebeurt binnen een sociaal kader, het is een groepsdynamisch proces waarin waarden en normen een belangrijke rol spelen;

De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs: het is de taak om het leerproces van kinderen optimaal te faciliteren door kwalitatief goed onderwijs te bieden;

Het onderwijs dient zich af te spelen in een voor alle betrokkenen -kinderen, medewerkers en ouders- veilige omgeving;

Swalm & Roer staat voor een permanente ontwikkeling, verbetering en innovatie van het onderwijsleerproces;

Er wordt veel ruimte geboden aan professionals, professionalisering, lokale schoolomgeving en partners;

De scholen staan niet geïsoleerd, maar zijn wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke context waarbinnen ze opereren; in de dagelijkse praktijk worden zij geconfronteerd mét en zijn ze onderdeel ván maatschappelijke problemen en veranderingen. In het kader van de brede-school-gedachte spelen zij hierin een actieve rol.

De kern van de visie van de stichting is als volgt verantwoord: ‘de scholen bieden kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend onderwijs, waarbij een kindgerichte benadering binnen een groepsdynamisch proces en leerling-gericht onderwijs voorop staan en in de richting van de vraaggestuurde begeleiding gewerkt wordt.

Pedagogisch handelen/ schoolklimaat.

Om ontwikkelingskansen optimaal te benutten, zijn wij ervan overtuigd dat wij onze leerlingen een veilige en prettige speel- leeromgeving moeten bieden waarin veiligheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en rekening houden met de gevoelens van jezelf en de ander een belangrijke plek innemen. Ook stimuleren we onze leerlingen om vertrouwen te hebben in zichzelf en om voor zichzelf op te komen door aan te geven wat ze goed doen en door zaken aan hen toe te vertrouwen. Wij geloven dat hun zelfkennis hiervan groeit en dat kinderen hierdoor een positief zelfbeeld zullen ontwikkelen.

Een ander belangrijk aspect waar wij vanuit gaan is dat kinderen zichzelf leren sturen. Zelfsturing is bepalend voor schools leersucces en voor het ontwikkelen van adequate sociale vaardigheden. Door kinderen uit te nodigen tot reflectie over hun handelen en keuzes, willen we hun zelfreflectie en hun zelfsturing versterken. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen gevoelens leren (h)erkennen en uiten; het helpt hen zichzelf beter te leren kennen. Daarnaast vinden we het van wezenlijk belang bij het maken van contact en rekening houden met de ander.

Het team van de Hubertusschool gelooft dat werken aan de ontwikkeling van leerlingen onlosmakelijk verbonden is met de zorg voor de drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie. Door ons te richten op heldere didactiek, zorgvuldig klassenmanagement en een nauwkeurige interactie met leerlingen denken wij tegemoet te kunnen komen aan de bovengenoemde basisbehoeften.

Onder goed klassenmanagement verstaan we uniforme en duidelijke afspraken op alle niveaus, ten behoeve van de continuïteit en de (sociaal-emotionele) groei van kinderen. Zowel in de klas als op schoolniveau en zowel binnen als buiten de school, handelen we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Didactisch handelen/ leerstofaanbod.

Het leerstofaanbod, waarvoor de school haar verantwoording draagt, moet voldoen aan de kerndoelen. Op school wordt gewerkt met moderne methodes die aan deze doelen voldoen.

De methodes vormen een flexibele leidraad in de dagelijkse praktijk. Enerzijds worden ze gebruikt volgens de voorschriften. De methodes worden dan gebruikt om de individuele leerlijn in te vullen. Waar wij vinden dat het kan, zetten we aan de hand van duidelijke afspraken in op zelf ontworpen, rijke leeromgevingen, om meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij de inhouden van de leerlijnen kennen, zorg dragen voor een beredeneerd aanbod en reflecteren op hun handelen. De vorderingen in het leerstofaanbod worden getoetst d.m.v. een leerlingvolgsysteem.

Ouders worden op de hoogte gehouden van de uitkomsten hiervan.

Ook streven we naar een gevarieerde en gedifferentieerde instructie. Leerkrachten hanteren diverse werkvormen met een verschillende mate van leerling-sturing. Op basis van het leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en observaties brengen wij de vorderingen in kaart en sturen we bij waar nodig.

Heeft een leerling op één of meerdere gebieden problemen dan is de leerkracht in staat om, eventueel in samenwerking met de interne begeleider, een passend handelingsplan op te stellen.

De leerkracht zorgt ervoor dat de groep ordelijk en taakgericht bezig is. Door middel van het hanteren van verschillende werkvormen kan het accent de ene keer op samenwerken en een volgende keer zelfstandigheid gericht zijn. De didactische manier van werken komt in alle klassen op een voor de leerlingen herkenbare manier terug. De leerling stuurt op aangeven van de leerkracht zijn eigen leer- en ontwikkelproces aan. De leerkracht is zich bewust welke invloed zijn gedrag heeft op het taakgedrag van de leerling(en) en kan deze afstemming concreet gestalte geven.

Organisatorisch handelen.

De leerkracht is zich bewust van de verschillen in de groep en kiest op grond daarvan een bepaalde organisatievorm. Ons uitgangspunt is het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen op zichzelf, zijn taak en de ander. Door zelfstandig werken, groepswerk en samenwerkend leren gedifferentieerd te organiseren en te begeleiden geloven we dat de leerkracht beter kan inspelen op de structuurbehoefte van de individuele leerling. Daarnaast kan het juist ruimte bieden aan leerlingen die een grotere zelfsturing hebben. 

Afhankelijk van de situatie kiest de leerkracht voor korte klassikale instructie, eventueel gevolgd door verlengde instructie aan een kleine groep leerlingen die dat nodig heeft, of instructie in niveaugroepen.

De school bestaat uit groepslokalen en multifunctionele (werk)ruimten, die op een veilige, ordelijke en doelmatige manier zijn ingericht met mogelijkheden, materialen en media voor verschillende leergebieden. Er is een ruim aanbod van voorzieningen beschikbaar. Afhankelijk van de bouw werken leerlingen één of meerdere delen van de week groepsoverstijgend. Leerkrachten verzorgen tijdens deze momenten elk een ander aanbod en delen de verantwoordelijkheid. De leerlingen werken in hoeken en/of op (werk)plekken elders binnen de school. Wij vinden dat werken aan projecten, vanuit leervragen ook buiten de school kunnen plaatsvinden.

Resultaten.

Ouders worden onder andere geïnformeerd door middel van een standaardrapport met, naast de cijfers op basis van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen, ruimte voor opmerkingen over individueel verworven kennis en vaardigheden. Leerkrachten houden, eventueel met ondersteuning van de intern begeleider, van elke leerling een dossier bij. De volgende gegevens worden hierin opgenomen: Cito LeerlingVolgSysteem met didactische gegevens en de gegevens van de KIJK of VISEON, LeerlingVolgSystemen voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder zitten in het dossier handelingsplannen, gespreksverslagen, onderzoeksgegevens en gegevens van externen.

Leerlingenzorg.

Wij geloven in de inspanningsverplichting van de school om elke leerling, zo mogelijk, de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Het uitgangspunt van het leerlingvolgsysteem is het volgen van leerlingen op zowel sociaal-emotioneel als didactisch vlak. De school brengt de vorderingen van de leerlingen op bovenstaande gebieden regelmatig in kaart en bespreekt deze op systematische wijze met leerlingen/ leerkrachten en ouders.

Wij streven ernaar leerlingen een belangrijk aandeel te laten hebben in hun eigen handelingsplannen.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen handelen; hiermee bedoelen we dat leerlingen kunnen aangeven wat ze wel en wat zij nog niet goed kunnen of kennen.

Leerlingenzorg wordt geïmplementeerd in de individuele leerlijn zodat deze zorg zoveel mogelijk in de klas plaatsvindt. De school gelooft in het werken met een interne begeleider. Deze draagt zorg voor alle ontwikkelingen binnen de zorgstructuur van de school.

Ouders.

De school wil samen met ouders/verzorgers goed onderwijs vormgeven. Duidelijke communicatie tussen beide partijen is daarbij van groot belang. We streven naar een heldere communicatie naar ouders toe. Ouders zijn belangrijk, wij verwachten van hen dat ze betrokken en kritisch zijn. De school streeft na dat ouders actief betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind en de school. De school gelooft dat ouders in het onderwijs kunnen participeren. Ze leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school en dragen ieder een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Ouders zijn partners waarmee we een goed en respectvol contact willen onderhouden op basis van gelijkwaardigheid. Ouders en leerkracht delen hetzelfde doel; samen staan we voor de goede ontwikkeling van het kind.

Zodoende is het ook van belang dat de school structureel overleg heeft met de omgeving, zodat men het onderwijs waar mogelijk kan afstemmen op de behoeften van de ouders/leerlingen. Openheid, betrokkenheid en vertrouwen in elkaar zijn daarbij de bouwstenen voor een goed overleg.