Hubertusschool, .... groot in kleinschaligheid, ... met veel leerplezier samenwerken samen leren

Scroll omlaag

Medezeggenschap (MR en GMR)

Binnen deze MR-informatie vindt u de volgende onderdelen:
Algemeen, Samenstelling MR en Vergaderdata.

Algemeen:
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden. De MR streeft ernaar om zoveel als mogelijk de belangen van de achterban te verwoorden. Iedereen kan zijn mening kenbaar maken aan de leden van de MR. De MR-vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan delen wij met u via Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school. 

Huidige samenstelling van de MR

Oudergeleding:
Hanneke van Hameren-van Beijsterveld (secretaris);
Nicolle Janssen-Heijnen (voorzitter);
Esther Koller-Bodelier;
Stefanie Knippenberg.

Personeelsgeleding:
Harriet Carré-Titulaer;
Nini Huijskens-Nizet;
Helmy Willems-Heijnen;
Anke Driessen.

Graag alle contact via ons e-maladres:  mrhubertus@swalmenroer.nl

Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen.

Vergaderdata

04-02-2019
09-04-2019
04-06-2019

Aanvang vergaderingen: 19:30 uur. 
Aanmelden kan via een mail aan de MR.